Szkoła Podstawowa nr 83 w Gdańsku

Rok szkolny 2023/2024

Harmonogram zebrań z rodzicami

 

Termin

 

Temat

7 września 2023 r.

Zebranie z wychowawcą - wybór trójki klasowej, zapoznanie rodziców z WSO, wymaganiami edukacyjnymi, planem pracy wychowawcy. Wybór trójek klasowych;

13 września 2023 r.

Wybór Rady Rodziców. Zatwierdzenie planu profilaktyczno-wychowawczego, zaopiniowanie zmian w statucie szkoły, dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych;

28 września 2023 r.

Zebranie z rodzicami uczniów klas VIII;

9 listopada 2023r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas I-VIII;

14 grudnia 2023 r.

Zebranie z wychowawcą – poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach kwalifikacyjnych na koniec pierwszego okresu nauki oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannymi lub nieodpowiednimi z zachowania.

25 stycznia 2024 r.

Zebranie z wychowawcą– poinformowanie rodziców o uzyskanych ocenach kwalifikacyjnych za pierwszy okres roku szkolnego 2023/2024.

21 marca 2024 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas I-VIII

9 maja 2024 r.

Zebranie z wychowawcą – poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach końcoworocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannymi lub nieodpowiednimi z zachowania.