Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 83  w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sp84.edu.gdańsk.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-03-27
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak

 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści),
 • Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

 

Wyłączenia

Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 11.2020r.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 12.2021r.

 

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

dyrektor szkoły Anna Buczko

E-mail: sekretariat@sp83.edu.gdansk.pl

Telefon: 5) 349-56-174

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.</p>

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska

Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12

80-801 Gdańsk

E-mail: umg@gdansk.gda.pl

Telefon: 58 5244500

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły  prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Stokłosy, prowadzą  do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słobowidzące.
 2. Na trenie szkoły nie ma miejsc parkingowych
 3. Osobami oddelegowanymi do udzilenia informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 4. W budynku na każdym poziomie (parter, zaadoptowany strych  i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
 5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

Dojazd 

Do siedziby Szkoły Podstawowej dojechać można autobusem linii 158 – przystanek Kartuska oraz linią 167 - przystanek Kartuska. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 500 metrów. 

Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl 

Przy budynku szkolnym znajduje się parking z miejscami parkingowymi.

 Ułatwienia

Pomocy w kontakcie udziela Gdańskie Centrum Kontaktu, dostępne przez całą dobę pod numerem telefonu 58 52 44 500

oraz

adresem e-mail: kontakt@gdansk.gda.pl".

Kontakt z Centrum możliwy jest także za pomocą sms na numer 500 105 115.